In 2016 zijn er bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen geen geschillen ingediend. Wij zijn hier erg trots op!

Lees de brief.. 

In goede handen

Uw kind is bij de medewerksters van ‘t Bijdehandje in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets misgaan in de opvang van uw kind of in de organisatie van de kinderopvang. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij te kort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne- en externe klachtenprocedure, die na elkaar maar ook los van elkaar kunnen worden gevolgd. ( u kunt ook de interne klachtenprocedure overslaan)

De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang, de Algemene voorwaarde Kinderopvang en de Wet Klachtrecht.

gallery11

Snel reageren

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uit stellen maakt het alleen maar moeilijker het eenvoudigst is het als u het bespreekt met degene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de groepsleidsters. Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met Anouk Hendriks. Deze noteert de klacht op het interne klachtenformulier, zodat deze is geregistreerd. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken of is er wat onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Als uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en de omschrijving hiervan. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Als u klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit en ook de eventueel gemaakte afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvangt u hiervan een kopie.

U kunt uw klacht ook schriftelijke (of per email) indienen bij Anouk Hendriks. In dat geval krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen en reeds genomen maatregelen.

Verder is ‘t Bijdehandje lid van de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzaal. Hierdoor hanteert ‘t Bijdehandje hanteert de Algemene Voorwaarde Kinderopvang (deze zijn opgesteld onder andere de Branchevereniging Kinderopvang in overleg met BOINK ( belangen voor ouders in de kinderopvang) en de consumentenbond.

Wanneer er een klacht is met betrekking tot zaken die vermeld staan in de algemene voorwaarden kunt u als klacht naar de geschillen commissie Kinderopvang
Een ouder en de oudercommissie kunnen zich te allen tijden wenden tot de geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzaal en zij hoeven niet de klachten procedure te doorlopen wanneer zij dat nodig achten.

Voor u als klant zijn er diverse mogelijkheden om met uw klacht om te gaan;

  • U dient uw klacht schriftelijk of mondeling in bij Anouk Hendriks van ‘t Bijdehandje volgens de interne klachtenprocedure.
  • U dient een klacht in bij de onafhankelijke geschillencommissie. Hiervoor hoeft de klacht niet eerst te worden aangemeld bij ‘t Bijdehandje zelf. De geschillencommissie geeft een advies naar aanleiding van uw klacht.
  • Wanneer uw klacht betrekking heeft op de Algemene Voorwaarde kunt u uw klacht ook voorleggen aan de geschillencommissie Kinderopvang. De uitspraak van deze commissie is bindend voor beide partijen.

De contactgegevens Anouk Hendriks van ‘t Bijdehandje zijn:

‘t Bijdehandje

t.a.v mw. A. Hendriks
Lindelaan33
1561 CK  Krommenie
Telefoonnummer 075-7721722

info@kinderopvang-krommenie.nl

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzaal

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoonnummer 070-3105310
www.degeschillencommissie.nl